Page images
PDF
EPUB

Τ Η Ε

Leher Heademia Marischallana.

SCOTS MAGAZINE.

MDCCL VI I I.

.

VOLUME

XX. ,

Ne quid falh dicere audeat, ne quid veri non audeat.

E DIN BU R G H:

Printed by SANDS, DONALDSON, MURRAY, and COC TRAN.

[subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Acts of PARLIAMENT. Abftracts of those HOSPITALS. Lying.in one 40. Rupture ib.

for graacing liberty to import bar-iron from Raine's 381. Foundling 332. Of one for re-

America 347. fór taxing offices, houses, win penting prostitutes 605. Enlinburgh charity-

dows, 6.3 50. to entorce the annexation. workhouse 40.

ac 353. and to permit the importation of 1. INVENTIONS. Several approved of by the royal

rib beef, Gr. 354. of the feamens act 454, academy 579. Gordon's hand-mill :03. Ladd's

the militia-acts 513.618. the lottery-act 517. wheel-carriage 105. Alison's plough 328, 87.

the plate-act 520. and the bread ađ 624. A MATHEMATICS. Solutions of an algebraic

bread-table calculated for Scotland 626. qnestion 194. 362. A geometrical construc.

ANECDOTES concerning Dr Wilson 193. the tion of it 523. Addition to the construction

King of Prusia 195. Capt. Gardiner 215. 584. An inaccuracy in music pointed out 413.

and Corre&tions and Additions. a clause in Mag- MEDICINE. Success of inoculation in Orkney

na Charta 348. the Duke of Marlborough and 106. Hales on the effects of drinking liquors

the Earl of Godolphio 3 49. the Earl of Oxo hot 140. Of the good and bad effects of tea

ford and Lord Bolingbroke ib. a literary im 557. A remarkable case of a catalepsy 196.

poftare 444. Ms Allan Logan 530. the Ma and in surgery ib. Dr Crive on the gout 222.

sikbal and Kintore families 611. the Earl of 444. A cure for a discale called obrobbing 468.

Crawfurd 15. an Englidh prisoner 104. and De Pringle's account of Lord Walpole's cale

the family of Hamilton si

469. Dr Whytt's remarks on that cafe 470.

ASTRONOMY. Ecliple of the moon 21. A pally cured by means of electricity 524.

comet observed 361. Stevenson on comets The old man's guide to health 556. Batc.

528. Proof of the sun's having food still in man's account of a latc physical transaction at

she days of Joshua 583.

Eaton 557. An account and extracts of Dr

BATTLES of Lilla 34. Crevele

309. Sunderr

Mackenzie's history of health 633. Experi-

hausen 376. Zoradorff 426, 86. Meer 428. ments made with lime-water on snails and other

Ticonderoga 491. St Cas 492. Hochkirchen animals 186.

536. Lutternberg 540. Fort du Queloe MISCELLANEOUS. Natrative of the deaths of

$49.659. Loyal Hanning 059.

thc English gentlemen at Calcutta 77. 133,
- NAVAL. Of Cape François 47. In the Mc and of the pilgrimage to Mecca 290. The
diterranean 215.

life and treasonable practices of Dr Henley 302.
CHARACTERS of the King of Prussia 18. the The life of Madam de Pompadour 574.642.

Czar Peter the Great s07. the Czarina Ka Account of an unknown English colony 410,
tharine 509. K. William 695. Q. Mary ib. and of the burning of the Prince George man
& Anne ib. K. George L. 696. Lord Lou. of war 272. The Idler, No 1. 189. A use

doa 205. Lord Howe 442. aad M. Keith 695. ful hint to seafaring people 244. Speculations
CRITICISM and LANGUAGE. History of the ahout the weather censured 297. Apliquities

Englife language 143, 90. 239. The origin discovered in Stirling bire 77. at Herculaneum
of journal-writing 148. The poetical scale 72. 363. The mob's remonstrance againlt the
Sequel to it 138. Ellay on language 333. Of importarion of French words 466. A will to
the langnage of the Biscainers and Irith $02. provide against a dearth 522. A defcription
sad Corrediets and Additions. Observations on of the regalia of Scotland 298. Of credulity,
the Celtic and Irish languages 580. An ac self-importance, and matrimonial panegyrics
count of and remarks on the tragedy of Agis 355,6. Of the partiality of historians with
125. and Cleone 637. A criticism on the examples 417. An account of the painters of
Fate of Cafar szt. Of the reason of mens Venice and Lombardy, and their works 524-
Speaking well and reading ill 558. A charac A letter from Q. Anne Boleyn to K. Henry VIII.

ter of Smoller's history 696.

145. Cæfar and Frederick compared 598.

ENTERTAINMENT, On the sympathy be Parallel between poetry and painting 620. Ac-

tween the breeches pocket and animal spirits count of some rare animals, with cuts $889
74. The travels of Scarmentado 292. of a Wonderful discoveries on opening a bee-hive
Guinea 295. Almira, a povel 166. Armi 357. A new way of procuring the electrical
da; or, Virtue in distress 416. A vulture's Shock 529. A species of willow's discovered fit
instructions to her young 474. The adven for masts 86. Of pruning trees ac. Midsuma
tures of Betty Broom $11, 67. A parallel bo mer 360. The method of planting potatoes
tween conversation and punch 620. Uncom at Londonderry 414. Remarks on the cul-
mon advertisements 697.

ture of that root 415.
EXPEDITIONS, against Rochefort 23. Senegal POLITICS.. The folly of trusting to Prussia

271.329. St Maloes 322. Cherburg 440. St 70. Political anecdotes and reflections 348a
Maloes again, with the disaster at St Cas 492. Remarks on clauses in two addrelles relating to
Louisburg 430. and l'iconderoga 436,91.698. the annexation of Cape Breton 463. A de-
B18TORY. Smollet's account of the rise, pro fence of the addresses 464. Of the valt im-

gress, and extinction of the rebellion begun in portance of G. Britain in the present conjunc-
1745 125. and of the maslacre at Glenco

129. cure 478. Qf ber treaties with the Dutch 168,
Proceedings in parliament 28.64

А

« PreviousContinue »