Page images
PDF
EPUB

MOVE, BÓN, WOLT, root, Moon, Ör; rỊLE, PILL; EXIST; €=K; đ=s; Ş=2; çi=sI.

No. 75.-LXXV.

pa go da

lum bā go vi rā go far rā go

WORDS OF THREE SYLLABLES, ACCENTED ON THE SECOND. ar rī' val

die tā tor dis fig,ūre ap prov al

tes tā tor trans fig üre to ē val

en vī ron eon jeet ūre re fū şal

de bént üre re prī şal tor pē do in dont üre pe rų şal bra vā do

en răpt ure de erē tal tor nā do

eon těxt üre re çi tal

€om mixt üre re qui tal

eon tin xe prī mē val

for bid ding un ē qual

pro vī go un ēr ring eo ē qual po tā to

pro çeed ing re new al of tā vo ex çeed ing ī dē al

sub seri ber sub al tern il lē gal re vī val

es pou şal de ni al en dān ger

en foun ter de eri al de çi pher

ren foun ter tri bū nal ma neū ver

a vow al a €ū men hi ā tus

ad vow son le gū men qui ē tus

déis loy al dis sēi zin €on fess or

dis cour age ag grėss or

en €oŭr age €re ā tor sue çěss or

mo las ses spee tā tor pre fig üre

de pärt ūre

in çī şor

We often wait for the arrival of the mail.
Coeval signifies of the same age.
Reprisal is a retaking. When an enemy takes a ship, the

injured party retakes a ship or ships by way of satisfaction,

and this is reprisal.
Our blood is often chilled at the recital of acts of cruelty.
Requital is a recompense for some act.
Primeval denotes what was first of original.

BÄR, LÅST, €ÂRE, FALL, WILAT: itēr., PREY, TIÊRE; ZET; Bīrd, MARÏNE; LIŅk; A tribunal is a court for deciding causes. Acumen denotes quickness of perception. Illegal is the same as unlawful. It is illegal to steal fruit from

another's orchard or garden. A virago is a turbulent masculine woman. No one loves a

virago. Molasses is the syrup which drains from sugar when it is cooling. The potato is a native plant of America.

No, 76,-LXXVI,

WORDS OF TIIREE SYLLABLES, ACCENTED ON THE LAST.

ap per täin

pre ma tūre

pre con çēive dis af féet su per vēne

o ver drive over wholm in ter vēnė dis ap prove

mis in fôrm im por tūne o ver reach

toun ter ået op por tüne o ver look

in di rëet in se tūre dis in thrall in for rēet in ter fère re in stall in ter sčet

dis es teem eon tra diet im ma tūre mis de mēan

O ver set ad ver tīge un före seen in ter mit re eom pose fore or dāin rep re şěnt de com põse o ver strāin dis €on těnt as çer tain

çir eum věnt pre dis põşe en ter tāin un der wént re in stāte

re ap pēar o ver shoot im po līte dis in tēr in ter çēpt re ū nīte in ter spērse

in ter rúpt dis ū nīte re im bûrse

o ver top çîr eum võlve re ap point in ter leave O ver hăng un der gö in ter weave

o ver mătch o ver lēap mis be hāve dis em bärk o ver sleep un de çēive un der sell

dis ap pear

in ter pose

dis re pute

dom i neer

gren a diēr

MOVE, BÔN, WOLF, Foot, MOON, ÔR; BELE, PİLL; EXIST; €=K; &=J; =2; ÇE=8A. moun tain eer fin an çiēr

O ver eåst en ĝin eer brig a diēr re in věst

€0 ex sst mu ti neer bom bar diér prē ex ist pi o neer deb o nâir in ter mix aue tion eel reg er voir

over throw O ver seer o ver joy

o ver flow pri va teer

mis em ploy o ver lāy vol un teer

es pla nāde gaz et teer

in ex pērt dis al.low

dis o bey

һар ру

húr ry Aŭr ry här py en try

fěl ly căr ry măr ry

věs try

běv y

No. 77.-LXXVII. WORDS OF TWO SYLLABLES, ACCENTED ON THE FIRST, åt' las €op y

flăb by

shăb by súe cor hón or pop py

tăb by răn eor рйр ру

lob by eăn dor

sún dry + sen try grit ty splěn dor běl fry

dús ky

put ty rig or

pal try

Těv y vig or văl or

pit y

priv y păr ry

seăn ty seŭlp tor běr ry plěn ty elăm or

pròx y

eol or těn nis elăs sis

pět ty ăx is pěr ry jět ty pär ty

är bor

här bor pěn ny

An atlas is a book of maps.
You must be good, or you can not be happy.
When you make letters, look at your copy.
The poppy is a large flower.
The puppy barks, as well as the dog,

fēr vor

en vy dox y

fer ry chěr ry měr ry

těs ty bět ty

wór ry

făn

sór ry eŭr ry

dit ty wit ty

[ocr errors]

Bär, List, €île, 7.LL, WILAT; Iēr, Pr.EY, TIÊRE; GET; B7RD, MARÏNE; LIYk;

а

The place where the bell hangs in the steeple is called the

belfry.
Horses carry men on their backs.
We cross the ferry in a boat.
The cherry is an acid fruit.
We are sorry when a good man dies.
Never do your work in a hurry.
Boys like a warm fire in a wintery day.
The farmer likes "to have a plenty of hay for his cattle, and

oats for his horses.
The lily is a very pretty flower.
Glass is made fast in the window with putty.

[ocr errors]

pěn te eost

sõl ven sy

No, 78.-LXXVIII. WORDS OF THREE SYLLABLES, ACCENTED ON THE FIRST. bănish ment pôl y glot

těn den çy blăn dish ment bēr ga mot păn gen gy půn ish ment ăn te past

elém en sy răv ish ment în ter est

eŭr rency pěd i ment sěd i ment hal i but

bănk rupt çy ăl i mept fûr be low

sům ma ry tom pli ment běd fel low lănd la dy lín i ment

rěm e dy měr ri ment

eom e dy dět ri ment sär do nyx

pēr fi dy sēn ti ment Sắt ur day

měl o dy dõe ū ment hol i day

món o dy těg ū ment růn a way

păr o dy

dy món ū ment €ăr a way

pros o dy în stru ment tást a way

eŭs to dy €ön ti nent

lég a çy eăl a mint

di a leet id i ot pl i gy

Ō ri ent găl i ot

çy ā pri eot chăr i ot ton stan çý

vũ Van y

çie a trix păr a dox

Erı çi fix

făl la sy

in fan sy

[ocr errors]

MOTE-SÓX, wolf, Fóór, joox, ÔR; RILE, PYLL; Exist; €=K; đ=J; p=2; çur=sn.

called the

1

vā gran çy
lū na sy
dē çen çy
pā pa çy
rē ģen çy
pī ra çy
eo ģen çy
sē ere çy

pri va çy
pộ ten ;)
pli an çy
flū en sy
mū ti ny

ny
pi o ny
i ron y

bb lo quy di a ry ro ga ry no ta ry vỏ ta Ty grõ çer y

seru ti

cattle, ani

drā

per y

[ocr errors]

IE FIRST.

en sy

[ocr errors]

No. 79.-LXXIX.
WORDS OF FOUR SYLLABLES, ACCENTED ON THE SECOND,
a ē' ri al
no tā ri al

in të ri or
an nū i ty
ma të ri al

pos të ri or en sy me mo ri al

im pē ri al ex të ri or en & de mō ni ae ar tē ri al

pro pri e tor am mo ni ae ärm ō ri al ex trā.ne oŭs en sy ad jū di eāte mer eû ri al

spon tā ne oŭs n çy e lū çi dāte em po ri um eu tā ne oŭs rupt cim mē di ate sen sõ ri um er rõ ne oŭs

re pū di āte tra pē zi um ter rā que oŭs a dy eol lē ģi ate

eri të ri on tär tā re oŭs dy ex fo li āte

-çen tū ri on com mo di oŭs dy in è bri āte, v. al lo di al. fe lo ni oŭs dy

ex eo ri āte al lo di um här mō ni oŭs dy

ap pro pri āte en €o mi um dy in fū ri ate

tra ģē di an for tū i toŭs ly al lè vi äte

eom ē di an lux ū ri ant dy ab brē vi äte eol lē ģi an dy an ni hi late

çe rų le an fix ae eú mu lāte bar bā ri an et

il lū mi nāte gram mā ri an so çi e ty
e nū mer āte in fē ri or
re mū ner āte su pē ri or se tū ri ty
in eôr po rāte an tē ri or

gra tū i tous

e lū so ry
il lū so ry
..eol lū so ry

im pū ri ty

[ocr errors]

ob seu ri ty

« PreviousContinue »