Page images
PDF
EPUB

καὶ συμφόνευε καὶ συνεξαίρει δόμων.
τὴν δ ̓ εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν
τιμᾶν ὅταν δὲ πολεμίους δρᾶσαι κακῶς
θέλῃ τις, οὐδεὶς ἐμποδὼν κεῖται νόμος.

1. Translate :

SECTION B.

REV. PROFESSOR BROWNE.

EURIPIDES, Ion.

ΠΕ. τί φαίνομαι δῆτ'; οὐχὶ τὴν Ἰνοῦς στάσιν,
ἢ τὴν ̓Αγαύης ἑστάναι, μητρός γ' ἐμῆς;
ΔΙ. αὐτὰς ἐκείνας εἰσορᾶν δοκῶ σ ̓ ὁρῶν.

ἀλλ' ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέστηχ ̓ ὅδε,
οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑπὸ μίτρᾳ καθήρμοσα.
ΠΕ. ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ ̓ ἐγὼ
καὶ βακχιάζων ἐξ ἕδρας μεθώρμισα.

And with short notes:

(a)

(β)

οὐ γὰρ ἀλλ ̓ ὑπερβάλλει τάδε, εἰ πρὸς γυναικῶν πεισόμεσθ' ἃ πάσχομεν. ὃς τὸ γηγενὲς

δράκοντος ἔσπειρ ̓ ὄφεος ἐν γαίᾳ θέρος.

2. Translate:

(α) ἡμεῖς γάρ σε γεννήσαντες, ἐκθρέψαντες, παιδεύσαντες, μεταδόντες ἁπάντων ὧν οἷοί τ ̓ ἦμεν καλῶν σοὶ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι πολίταις, ὅμως προαγορεύομεν τῷ ἐξουσίαν πεποιηκέναι Αθηναίων τῷ βουλομένῳ, ἐπειδὰν δοκιμασθῇ καὶ ἴδῃ τὰ ἐν τῇ πόλει πράγματα καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, ᾧ ἂν μὴ ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι ὅποι ἂν βούληται.

(6) οὐκ ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ θαυμάσιε. οὐ γὰρ τοτυό γε ἠρώτων, ὃ τυγχάνει ταὐτὸν ὂν ὅσιόν τε καὶ ἀνόσιον· ὃ δ ̓ ἂν θεοφιλὲς ᾖ, καὶ θεομισές ἐστιν, ὡς ἔοικεν. ὥστε, ὦ Εὐθύφρον, ὃ σὶ νῦν ποιεῖς τὸν πατέρα κολάζων, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν Διὶ προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχθρόν.

3. Parse the following (adding principal parts of verbs) ἔφησθα, διενεχθέντες, ἐκτεμεῖν.

οὐ μή προσοίσεις χεῖρα:

Give the rule for this use of οὐ μή.

4. Give the dates of the following events:

(a) The completion of the Long Walls under Pericles. (b) The surrender of Athens to Lysander.

(c) The rebuilding of Athens by Conon.

Describe the so-called Peace of Cimon.

ENGLISH.

MR. TRENCH.

SECTION A.

1. Mention the chief ways of forming the plurals of nouns, with examples.

2. Give examples of adjectival clauses.

[ocr errors]
[ocr errors]

3. Define antithesis,' epigram,' metonomy,' with examples.

4. Describe Col. Talbot, and narrate his adventures.

5. Describe the manor-house of Tully-Veolan and its surroundings.

6. Give some account of the battle in Paradise Lost, Bk. vi.

7. Give some examples of Milton's similes.

SECTION B.

ESSAY.

Write an essay on one of the following subjects:(a) Millionaires.

(b) Winter Amusements.

FRENCH.

PROFESSOR STEINBERGER.

SECTION A.

I. COMPOSITION.

Translate into French :

Are you going out or not? If you are going out, try to be back early.

Henry the Fourth was assassinated on the fourteenth of May, 1610.

If you show yourself ungrateful to your benefactors, you will rarely find them anxious to help you.

I am sorry that you could not accompany me to the concert last night.

We had scarcely left the inn, which is about two kilometres from the city, when it began to rain in torrents. I thank you very much for the kindness you have shown to my son during his residence in your town. Speak louder, so that I may understand what you say.

[blocks in formation]

1. Correct, where necessary, the following sentencesLes hauts montagnes sont couverts avec neiges éternels. Les jeunes enfants sont semblables à des jeunes arbrisseaus. Jésus pardonna deux femmes pécheurs. J'ai leur les envoyé.

2. State the rule about the gender of the names of towns and countries.

3. Translate into French :

(a) They have not seen each other for a long time. They are jealous of each other. The English and Boers were fighting against one another. Love one another!

(b) You should rise earlier; he could do it if he liked ; she ought not to have said it; he would have come if you had invited him; he could not go out because he was ill.

(c) Is it useful to know modern languages? Yes, sir, it is. You must go home, because it is late. It is only nine o'clock. Are these your books? No, they are hers.

SECTION B.

III. PRESCRIBED AUTHORs.

Translate into English:

(a) Des mottes de gazon, des cailloux, des fragments de rocher roulèrent autour de moi avec un torrent d'eau glaciale. La digue était rompue, et le lac tout entier se vidait sur ma tête. Je jette les yeux sur le chien: il était toujours au pied de mon rocher, la gueule ouverte et les yeux braqués sur moi. Il fallait en finir. Je détachai ma boîte, je la pris par les deux sangles, et je frappai cette hideuse tête avec tant de fureur que l'ennemi me laissa le champ de bataille. Le torrent le prit en flanc, le roula deux ou trois fois sur lui-même, et le porta je ne sais où.

Je saute dans l'eau: j'en avais jusqu'à mi-corps je me cramponne aux rochers de la rive; je sors du courant, j'aborde sur la rive, je me secoue et je crie: Hourrah pour Mary-Ann!--ABOUT, Le Roi des Montagnes.

(b)

L'ABBÉ.

Reprenons notre élan.

Je tiens ma tragédie et suis sûr de mon plan.
Melpomene avec moi sans doute a fait un pacte...
Voyons !... Scène d'amour, d'abord, au deuxième acte.
-On convient volontiers que chez moi les amants
Expriment en beaux vers leurs tendres sentiments
Et peignent comme il sied le tourment qui les ronge...
-Un songe, à l'acte trois...J'excelle dans le songe...
Et puis à l'acte quatre, un récit... Mes récits,
Aux yeux des gens de goût, passent pour réussis.
J'ai bien par-ci par là, des scènes plus minimes...
Mais je sais m'en tirer par quelques vers sublimes.

IV.

COPPÉE, Le Trésor.

UNPRESCRIBED PASSAGE.

Translate into English :

PARIS AU XVe SIÈCLE;

SON ACCROISSEMENT SUCCESSIF.

Le Paris d'il y a trois cent cinquante ans, le Paris du quinzième siècle était déjà une ville géante. Nous nous

trompons en général, nous autres Parisiens, sur le terrain que nous croyons avoir gagné. Paris, depuis Louis XI, ne s'est pas accru de beaucoup plus d'un tiers. Il a, certes, bien plus perdu en beauté qu'il n'a gagné en grandeur.

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'ile, avec deux ponts, l'un au nord, l'autre au midi, et deux têtes de ponts, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses: le GrandChâtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l'étroit dans son île, et ne pouvant plus s'y retourner, Paris passa l'eau.

GERMAN.

MR. REA.

I.-COMPOSITION.

1.-Translate into German :—

(a) There are fifty-two weeks in a year. The first four months are called January, February, March, April.

(b) Roland did not wish his trusty sword to fall into the hands of the enemy.

(c) My friend intends to pass the summer in Leipzig; it is highly probable that my cousin may go there also.

(d) We used to have tea together in a little restaurant (Restauration). The proprietor (Eigentümer), who was an Italian, was very polite.

(e) The enemy, not being able to resist our attack, fled in great disorder.

II.-GRAMMAR.

:

2. What is the German for the years, the hats, the villages, the fields, the potatoes?

3. Give the German for:-my new boots, the houses of rich people, these old castles, all England, in winter the days are shorter than in summer.

« PreviousContinue »