Page images
PDF
EPUB

bescherming te neemen. Zoo een eer vleid my zoo veel te meer, als aan die, de welke het bekent is dat uwe Koninglyke Hoogheid doorgrond de meefte bevalligheden van die taal; dit schynd my aan te kondigen dat uwe Koninglyke Hoogheid denkt dat de verrigting daar af is niet gants ontbloot van verdienften.

Als ik bemerke dat uwe Koninglyke Hoogheid vermaak schept in het leezen van de weergalooze digten van Vondel, ik ben overtuigd hoe onwaardig uwer bekwaamheden is de geringe eerbewyzing de welke ik met alle oodmoedigheid legge voor de voeten van uwe Koninglyke Hoogheid.

Dic

This mark of Your Royal Highness's favour, convinces me, at the fame time, that the goodness of your heart is on a par with all the virtues which adorn your illuftrious rank.

I am,

Madam,

With profound respect,
Your Royal Highness's
Moft obedient,

London,

May 1, 1792.

Very humble,

Devoted Servant,

BALDWIN JANSON.

Die gunft van uwe Koninglyke Hoogheid overtuigd my ten zelven tyde, dat de goodheden van uw hart zyn overeenstemmig met alle de deugden dewelke uwen doorlugtigen ftam vercieren.

Ik ben,

Mevrouw,

Met de grootste eerbieding,
Uwe Koninglyke Hoogheids

Zeer onderdaanigen,
Zeer gehoorzaamen,

Nedrigen dienaar,

BALDWIN JANSON.

VOORREEDEN

Eene eeuw is bykans verloopen, zedert de laatste Engelfche en Hollandfche Spraak Waaren konften, by Sewel, Morris, enz.

gedrukt in dit land; deeze werken, (behalven hunne spelling en spraakkunde nu buiten gebruik weezende) zyn naawlyks te bekoomen.

De wetenschap van d'Hollandsche taal, is van de grootste aangeleegentheid voor d' Engelsche. De staatkundige en koophandelbaare gemeinschap, dewelke tufschen beide volkeren omgaat; den voorrang dewelke de Hollandfche taal heeft in d'ooft en West Indien; de gemaklykheid, dewelke die taal mede brengt, om malkaar begrypbaar te maaken, niet alleen in de vereenigde Nederlanden en Duitsland, maar Zelf in bynaa al de noordersche Koningryken van Europa, Zyn beweegreedenen waard d'aandagt op te wekken van den Staatsman, Koophandelaar en Reizer.

PREFACE.

A century has nearly elapfed fince the laft Editions of Dutch and English Grammars were publifhed in this country, by Sewel, Morris, &c. Thofe editions (befides their idioms, and Spelling being now obsolete) are scarcely to be procured.

[ocr errors]

A knowledge of the Dutch Language is an object of the greatest importance to Englishmen. The intercourfe, political and commercial which fubfifts between both nations; the prevalence it has in many parts of the East and West Indies; the ability it affords in rendering one self intelligible, not only in the United Provinces, Flanders, Brabant, and Germany, but even in most of the northern kingdoms of Europe, are motives worthy the attention of the Statesman, the Merchant, and the Traveller.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »