Page images
PDF
EPUB

VERBS

Of the second Conjugation, are thofe, where the Infinitive of the Verbs are preceded by fome Prepofition, as aan, af, neder, by, na, op, onder, open, weg, door, uit, in, toe, which Prepofitions come after their Verbs in the prefent, past, and the first person of the Imperative, and in all other Tenfes before.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

om het haa raan te raaden ik raadede het aan

ik Faade het haar niet aan

aanfchouwen

schouw het aan

[ocr errors]

for to advise her to it I did advife it

I do not advife her to it to look on

look on it

ik fchouwde het met ver- I looked on it with admira

wondering aan

tion

ik schouwde het altyd met I looked always on it with volstandigheid aan

perfeverance

[blocks in formation]

finyt him neder tot den throw him down to the ground

[blocks in formation]
[blocks in formation]

haalt de lepels & vorken by fetch by the fpoons and forks

ik haalde het by

om het by te haalen

ik heb het by gehaald gy hebt het nog niet by ge

haalt

[blocks in formation]

.

I did fetch it by for to fetch it by I have fetched it by you have not yet fetched it by

I'll fetch it by immediately

[blocks in formation]
[blocks in formation]

hy is opgeblaazen als eenen he is blown up as a frog

vorfch

blaaft het vuur

opbinden

om op te breeken

[blocks in formation]

to break up

al deeze huizen zullen opge- all thefe houfes will be broke

[blocks in formation]

opdraagen

to carry up, or to dedicate ik heb mynen boek opge I have dedicated my book to draagen aan enen engel- an English Lord

schen heer

opdroogen

to dry up

ik ben by na gantfch opge- I am almost entirely dried up

droogd

opdrinken

to drink up

om het al op te drinken

for to drink it all up

[blocks in formation]

to break open

open breeken

hy heeft myne door open he has broke open my door

gebrooken

open berften

hy heeft geëeten gereed om open te berften

om open te doen (or) om te openen

om open te leggen

ik heb alle myne boeken open gelegd

open ftaan

[blocks in formation]

to lye open, to expofe

I have expofed all my books

to ftand open, or to be vacant

de door ftaat nu open, en the door is now open, and has heeft lang open gestaan

[blocks in formation]

been open for a long time

[blocks in formation]
« PreviousContinue »