Page images
PDF
EPUB

ADVERBS

Which end commonly in Dutch in lyk and in English in ly

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DIALOGUE S

goeden dag, Mynheer
ik wenfch u goeden dag
hoe vaard gy heden?
ik ben zeer wel
ik ben wel te pas

ik ben in goede gezontheid dank God

ik dank u

en gy jofvrouw, hoe vaard gy?

hoe vaard Mevrouw?

ik ben gantfch wel

[blocks in formation]

and you mifs, how do you

how is madam

I am entirely well

do

ik ben blyde u te zien in I am glad to fee you in good

goede gezontheid

en ik ook

en ik alzoo

health

and I likewife

and I alfo

hoe is myn heer uwen vader how is your father and mother

en mevrouw uwe moeder

zy zyn beide wel hebt gy mynen vader gezien

ja, ik heb hem ontmoet

deezen gag neen, ik hem niet gezien hy is heel wel hy was wel gifter en eergister ook

[blocks in formation]

ik zal hem wederom zien
morgen en overmorgen

hoe is uwen vader, uwe
moeder, en uw kind
zy zyn wel behalven het
jongft kind

wat ontbreekt het

I'll fee him again to-morrow, and the day after to-mor

row

how is your father, your mo-
ther, and your child
they are very well, except the
youngest child

what is the matter with it?

het heeft eene koude be- it has catched cold

traapt

heeft het inderdaad eene has it indeed catched cold?

koude betraapt?

'tis jammer

'tis een mooy en aangenaam

kind

[blocks in formation]
[blocks in formation]

maandag

dingfdag

woensdag

donderdag

vrydag

zaturdag

zondag

monday

[blocks in formation]

hoe vaard gy heden jof- how do you do to-day Mrs.

vrouw?

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

geef my mynen heed

fome butter

Some meat

fome liquor

Some cheese

give me my

bat

myne pen, myn pampier, & my pen, my paper, and my

myne boeken

als't u belieft

als't met uwe goedheid over

eenkoomt

als gy zoo goed wilt wee

zen

geet het my spoedig

books

If it pleafe you

If it agrees with your goodnefs

If you will be fo kind

give it me quick

gy

« PreviousContinue »