Page images
PDF
EPUB

Ik heb alle decze Landen doorreisd, met de help van de Hollandsche spraak alleen, dewelke alle de noordersche taalen geteeld heeft*, tyd en geleegentheid hebben eenige veranderingen bygebragt.

Het genoegen, het welk het doorbladeren van uitgeleezene vermaarde boekschryveren, bybrengt, is ook eene kragtige aanmoeding om vremde taalen te leeren. Holland is weergaloos en overvloeyd in zulke werken. De voorteelingen van Eraf mus, Grotius, Krul, Cats, Vos, Westerbaan, Vanderburg, Huigens, Anfloo, Dewitte, enz. enz. bekragtigen dit ten vollen.

Waaren hunne boekwerken zoo algemein bekent, als de hoog-geagte werken van hunne fchilders, zy zouden alzoo graag opgezogt weezen.

Hunne vernufte voorteelingen, zyn bynaa verlooren voor d'Engelfche, by gebrek van goede onderrigting-boeken.

Hunne taal is zoo gemakkelyk bevat, by d'Engelfche volkeren, dat twee of dry leffen genoegzaam zyn om die betaamlyk te leezen, en weinige om die te begrypen en te fpreeken.

Ziet Guichardin.

Het

I have travelled through all the said countries, by the bare affiftance of the Dutch Idiom. The northern tongues are all derived one from another; only time and circumftances have brought fome alterations in them*.

The gratifications to be procured, from perufing the works of genius, are alfo generally and justly received as a powerful inducement to the acquifition of a foreign language. Holland abounds with fuch works. The productions of Erafmus, Grotius, Krul, Cats, Vos, Westerbaan, Vanderburg, Huigens, Anfloo, Dewitte, &c. &c. befides the matchless poems of that wonderful genius, Vondel, amply testify.

If their works were as univerfally known, as the much efteemed performances of their painters, they would be as eagerly fought after.

Their productions of genius are nearly loft to the English nation, for want of good books of inftruction.

Their tongue is fo eafily acquired by the English, that two or three lessons are fufficient for reading it properly, and a few weeks to underftand and speak it.

*See Guichardin,

A

It

Het heeft dit bezonder voordeel, dat het behoud eene nauwkuurige overeenkomft tuffchen d'uitspraak in de Letterrol en fpelling; geene verandering ontmoetende inden klank der letters, verknogt weezende tot letter-greepen of woorden.

Dat ik bekwaam ben tot deeze onderneeming, ik gedraag my zelf aande getuigenis vande menigvuldige agtbaare leerlingen, dewelke ik, in myn twelf jaarig verblyf in England, d'eer gehad hebbe t'onderrigten.

'Twerk, 'twelk ik nu in't ligt geeve, is't gevolg van eene langduurige ondervinding; en ik hoop dat myne Hollandsche fpraak-konft, dewelke ik over twentig jaaren uitgaf in Holland, eenige verfchooning mag by brengen voor deeze onderneeming.

In't opmaaken van een nieuw voorwerp, eenvoudigheid heeft myn bezonder oogmerk geweeft; de langzaame uitleggingen zyn agtergelaaten, en elken regel is met voorbeelden verklaard in d' eenvoudigste en klaarfte wyze.

Ik heb Halma's spelling gevolgd, vanden jaare 1791, dewelke d'eenigfte is, aanvaard by de befte hedendaagsche schryveren.

[ocr errors]

It has this advantage peculiar to itself, that it preferves the exact conformity between the pronunciation in the alphabet and orthography: no variation whatever being admitted in the found of the letters, when formed into words.

That I am qualified for the undertaking, I appeal to the tefiimony of thofe feveral refpectable pupils, whom, in the courfe of a twelve years refidence in England, I have had the honor to inftruct.

The work I now fubmit to the public, is the refult of long experience; and, I hope, that my Dutch Grammar, which I published twenty years ago in Holland, and which has passed through feveral editions, will make fome apology for the undertaking of this.

[ocr errors]

In the adoption of a new plan, fimplification, has been my principal object. The tedious definitions are omitted, and every rule is exemplified in the most eafy and confpicuous manner.

The orthography I have followed, is that observed by Halma, in his last edition of 1791, which is the only one adopted by the best modern writers.

A

DUTCH ALPHABET AND SPELLING,

Wherein all the Sounds of that Language are to be met with.

Aan, anna, arm, aardig, arg, Amsterdam.

Blaam, blouw, blouwen, blek, blik, blyk, boom, bloem.
Cieraad.

Draag, drag, dreeg, dreg, drig, dryg, droog, drog, drunk.
Eer, eerloos, eenen, en, eerft, erf, erven, eerde.
Faam, flam, fret, frit, fryt, froos, frost.

Gaan, graan, gantfch, geen, gent, gy, God, guur, gur.
Haas, haazen, heen, hen, hert, heer, hop, hoop, huis.
Jaar, jaaren, jan, jammeren, ja, Jefus, joden, jaar.
Kar, klaar, kneen, kweelen, kneeden, klikken, kloppen.
Lat, laaten, les, lees, lyf, loos, los, luis, luizen.
Mat, maat, mes, meest, mis, my, myn, min, men, mur.
Nat, naa, naar, net, neen, nik, nyn, nin, nyp, noos,
Os, ooft, of, ook, offer, okker, oker, oog, oogen.
Pot, poot, plot, ploot, prop, pin, pyn, per, peer, puur.
Qis kw, as kwaal, kweelen, kwil, kwylen, kwetzen.
Rat, raad, red, reed, rik, ryk, ros, roos, rukt.
Schat, fchaars, fchryven, fchoon, fchuuren, menfchen.
Trap, traap, trop, troon, trip, tryp, truur, truuren.
Uur, uurloos, uit, ut, um, ukken.

Vat, vaar, vet, vel, veel, vil, vyl, vol, vool, vur, vuur.
Wat, water, worm, weet, wit, wyde, wol, wool,
Zat, zaad, zes, zeer, zit, zyt, zo, zoo, zon, zoon.

Gemet, geletft, gekwetft, aangenaamigheden, overvloedigheden, aanmerkelykheden.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »