Page images
PDF
EPUB

The Verb moeten, to must (or) to be obliged, conjugated with the Dutch Particles relative er af, er van.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Geen, no, ftands always before a Substantive, niet, not, before the other parts of speech, as:

Ik heb geen brood
hebt gy geen geld?
hy heeft geen credit (or)
geloof

wy hebben geen vrienden
gyl. hebt geen gezag
hebben zy geen vermaak?
ik hadde niet geweest
had

gy niet genoeg verteerd had hy niet al zyn geld verJoozen

hadden wy niet vermoord geweeft

zoud gyl. niet befchaamd hebben geweeft zouden zy niet verwonderd hebben geweeft

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Avoir, to have, conjugated in all its different

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

laat 'er hun geen vermoeden let them have no fufpicion

af hebben

about it

The

« PreviousContinue »