Page images
PDF
EPUB

فهرست

نم

[ocr errors]

۷

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

اه

سعيد بك افندی حضرتلرينك مطالعه نامه لری افاده مدخل منيف باشا حضرتلرينك (نوول نه لوئيز) دن ترجمه بیور دقلری برنجی مکتوب اکرم بك افندينك (بر چو جنك حال خوندم کی مناجاتی) نامیله (لامارتين) دن ترجمه ایلدری منظومه پرتو پاشانك (ويقتور هوغو) دن ترجمه ایتدلری (طفل نائم) نامنده کی منظومه فضائل اخلاقيه نك ديباجه سی صورت مکتوب فتوایناهی و فرانسزجه صورت مترجمه سي صورت خط هایون و فرانسز لساننه نقل اولنان صورتی يوسف كامل پاشا

احمد وفيق باشا (تلمات ترجمه لري) برتو پاشانك (نوول نه لوئيز) دن ترجمه ایتدلری برمكتوب سعد الله پاشانك لامارتیندن) ترجمه بیودقلری کول منظومه سی آمینقاده برکجه براعمی چو جغك تحسرتی

اگرم بك میشه ایله ساز اولوم ایله او دونجی نکار خانم افندينك الفره دو موسهدن ترجمه ایتدلری وتخطر ابت» منظومه سی اکرم بك افندينك نظيره لری

احمد مدحت افندينك (لادام او قاملیا) رو مانندن ترجمه ایندکاری بر مکتوب ۱۰۷ ابو الضيا توفيق بكك ترجمه ایندکلری (نوول په لوئيز) مقدمه سی ۱۱۱ عودت

۱۰

۷۰

۷۹

۸۲

۸۳

سهای مکوکب

۸۶

۸۹

۸۸

۸۹

۹۲

۱۱۱ بار اقلر دوشركن سامي يك

۱۱۳ على كمال بكك ترجمه سی

بر چو جغك مزارنده محرر

کوزلر

۱۱۰

معلم ناجی افندی

[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Etoiles qui tombez du ciel mystéri

eux ;

[blocks in formation]

Oiseaux aux cris joyeux, vague aux

plaintes profondes ; Froid Lézard des vieux murs dans

les pierres tapi ; Plaintes qui répandez vos souffles

sur les ondes ; Mer où la perle éclot, terre où ger.

me l'épi; Nature d'où toul sort, nature où tout

,

retombe, Feuilles, nids, doux rameaux que

, l'air n'ose effleurer,

ای انجیلر نثار ایدیجی بحر سینه جالك

de bruit autour de cette

pas Ne faites

بایر اقلر ! ای شکوفه لر آچمش غصون تر دالر ایجنده قوش بیودن آشیانه لر ارتق كسك كورلتی بی طالسون خيالنه بر پارچه ترك ايدك چو جنی کندی حالانه راحتسز اولمسون، اویوسون طفل ناتوان مادر ده اشك دیده سنی ایلسون روان

رفتور هوغو

tombe;

Laissez l'enfant dormir et la mère

pleurer.

VICTOR HUGO

LES YEUX

کوزلر مائی، سیاه برنجه سودا فزا عيون

Bleus ou noirs, tous aimés, tous

beaux,

[blocks in formation]

اولدي الك صوة سقوط ایدن ياپراق موتنه بر نشانه بر نکبت.... مدفني اولدی بر آووج طيراق کلدی کیمسه کمدی برچوق کون سنك متروکنی زیارت ايجون راعي وادی ایلدی اخلال مقبرك صمتنی خلاصه حال

معلم ناجى افندی

SUR LE TOMBEAU D'UN PETIT ENFANT

ای سالخورده صار ماشین ای نوجوان من | ,Vieux lierre

,
frais gazon
,

herbe
ای درلو در لو تازه نباتات موجزن
ای معبد آله که اولدك خدانما
فيضكله عقلی استدلك الوهیت آشنا
ای ناله زن مکس که اولورسین صدارسان

, , ,

roseaux, corolles ; Eglise où l'esprit voit le Dieu qu'il

reveailleurs ; Mouches qui murmurez d'ineffables

paroles A l'oreille du pâtre assoupi dans les

fleurs ;

ازهار ايجنده او يقويه طالمش ایکن شبان

چاره نك معارض اولورسین فراغنه سویدرسين أكلاشلميه جق سوز قولاغنه ای باد ! ای قوافل امواج بیقرار ای کائنات المجنده کی الحان بیشمار اورمان که هب كلوب کجن ارباب انتباه برفکر ایله ایدر سنی آرایش نکاه ای میوهلر که ولولۂ روزگار ایله ایلرسز سقوط بره انكسار ایله

Vents, flots, hymne orageux choeur

sans fin, voix sans nombre ; Bois qui faites songer le passant sé

rieux :

Fruits qui tombez de l'arbre impéné

; trable et sombre

بني شو يولده ایلد کدی خبير ! کوره جکدر عبون كريانك، صولش اوراقني شو اور مانك اوله جقدر فقط بوصولا آنك... صار اران داللرین اوز اتعقده سرومقبر سنی قوشاتمقده.. سرفروسين مزاره واه ایواه اوله جق آچه دن زبون تباه صوله جقدر شاستك ناكاه : شو حمندن بیله دها اول بو ورقدن دهاده - مستعجل بنی جذب اتمه ده مزارستان صرصری ایتدی جسم می لرزان کوروم تو بهاری آن، آن رخال فنا کی مواج پیش چشممده اولمه ده تاراج.. ای ورق؛ ای نشانه فاني! بوحیات فنا سكا مربوط الأمان ارتق ایت سقوط، سقوط شو طریق کدورت افشانی دیده لردن تون نهان ایله با حفظ ایت پارینک مسکنمي دونات اویله جوار مدفنمی مادر با سنه عیان ایله کر کلیرسه بني زيارته يارا منكسر حالی مثل ابر بهار برخفیف اهتزاز قیل اظهار متسلی خیالم ایت بیدار . صکره مجاره ایتمدن عودت

« PreviousContinue »