Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ, ՆԿԱՐԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ

ԱՐՁԱԿ ԵՒ ՈՏԱՆԱՒՈՐ
ՀԱՆԴԵՐՁ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԵԱՄԲՔ

« Il faut apprendre la grammaire
par la langue, et non la langue par
la grammaire. »

معارف نظارت و مطبوعات مدیریت علیه لرينك ۵۲۷ نومرولی

رخصتیله طبع اولنمشدر

Կ. ՊՈԼԻՍ
8պագր. Մ. ՍԱՐԴԵԱՆ Խւ Ընկ.

1903
UNPVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES

۔

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ֆրանսերեն լեզուի ուսման դիւրութիւն մը ընծաչելու համար Հայ մանկտւոյն , պատրաստեցինք ներկայ ընթացքը , զոր բաժնած ենք երեք տարիներու. Ա. Տարի` ( Տարրական դասընթացք , Երկրորդ Տարի` ( Միջին Դասընթացի), Երրորդ Տարի` (Բարձրագոյն Դասընթացին, որոնց մեջ ուսանողը , հետզհետե , աստիճանաբար պիտի հմտանայ Ֆրանսերենի բոլոր դժուարութեանց ։

Չենք ուզեր երկար յառաջաբանով մը մեր գործոյն գովեստն ընել ։ Ամեն անոնք , որ պիտի բարեհաճին գործածել « Կրթարան եւս , փորձով պիտի համոզուին

» նոջա օգտակարութեան ։ Արդեն այնպիսի մեթոտի մը հետեւած ենք , դr osար լեզուներ ուսուցանելու մասնագhs Եւրոպացի հեղինակներ եւ ուսուցիչներ ընդունած եւ ի կիր արկած են ։

Ուստի , լիայոյս ենք որ պիտի գնահատում մեր սոյն համեստ աշխատութիւն , եւ ընդհանուր համակրութեան պիտի արժանանայ ։

[ocr errors]

Կեսարիա

ԳԷՈՐԳ ՄԱԼ. ՄԷՐՏԻՆԵԱՆ

« PreviousContinue »