Page images
PDF
EPUB

Die provençalische Liederhandschrift Plut. XLI cod. 43

der Laurenzianischen Bibliothek in Florenz nach der von Dr. Grüzmacher genommenen Abschrift.

fol. 1 a.

Giraut de borneil.

Losaplez ab qeu soill
Chantar el bon talan
Agra eu qauia an tan
Mas car non trob ab cui
Nom deport nim desdui
Ni non sui benanans
Hai dieus qals dans
Sen seg e qal dampnatge
Qar cort e bons usatge
Aisi nienusaie failh
Nonna greu retenailh
Mas qar a mon sein nor platz
Bens e cant e solatz
Mes jau ab sos priuatz
E qant men sui loinnatz
Irasc ab los iratz.

Eras cum non mostraz
Vos sauis qe iuiaz
Sal pros fol don donaz
Cum er dels des presaz.
Mas na lezer sim toilu
Per cels qi falliran
De sollaz ni decan
Per fol tengatz celui
Qe si gasta e destrui
Nis uira malevans
Per nom soi qans
Cui iois par nesiage
Qe riccors ni parage
Er greo qi non oailh
Pois allegra soau failh
E nos cange uiaz
Doncs qeus uarra rictaz
Si ia non us allegraz
Qem peri e regnaz
E ses ioi paubretaz.

fol. 2 a.

[blocks in formation]

Mas las dreitz cors qeu uoilb
E desir e reblan
Ma trait dira e dafan
E si ioi mi condui
Nol sabran mais dui
Los entreseing nil mans
Qe tors es granz
È sobreran follatge
Qant per neisci mesatge
Villan e da uol tailh
Escampa del guinsailh
Nis fug bonamistaz
Mas cum sui ben gardaz
Qe non sia en col paz
Quoi non es uiu ni naz
Qe anc en fos priuaz.
Els es pleitz si macoilh
Zo qe il qerrai çan
Tan remaing al seu coman
Qa gent placers redui
Qant uos port nim desdui
Las dreitz corts benestans
Nil hel semblans

fol. 2 b. Nilamoros uisatge Qauinens es logatge Qant dels cor ab los oils sailh Per qeu qi qes barailb

Doncs qals dreitz los acoilh
Qel fil aia autretan
De renda el prez soan
O qals razon adui
Qe miels non taing autrui
Qautreiat fo enans
Oltra mil ans
Qonors euasallutge
Donan prez e coratge
E costa e trebailh
El fil sil mieil trasailh
Non es doncs for lignaz

Ni sa pella forsaz

ço qem toilh us iors breus Miteing aben menaz

E mos a peus Qant los trob acordaz

Qar es a fort seingnors Louisatge e la faz

Non fa mas deshonors Els dics ben enseinnaz.

Qar seu clam ni mirais

E um toilh mon dreit el bais
Giraut de Bornell.

E serez fols si ia raçom cumtaz

Lai on sabrez qa tort serez iuiaz. Ben mera bels chantars

Anc pois ses dui amars fol. 3 b. E plaziam deportz

Ni poc caber en tors Mas per us uiu rics mortz

Non fo lauers conors Dont mellor uist (?) afans

Pois se mes en balans Non mou flors ni uer ians

Lem post el ben estans Ni canz noueus

Lomaniar sia sieus Tant non fo beus

Qanc bos morseus Logens temps nil pascors

Non fo faigs pois amors Qem fazia socors

Egued loserf alors A solaz qera mais

Ni per auer sa fais Migreial pena el fais

Ben conuen sia iais Qant uei los filz ioues doig e sennaz Qidruz si met e cortes e presaz El pair del sen dels fils estar iraz. E gens tenenz eben en raisonaz. Esi non fos tant cars Ben uolgra esser estors

Per qeu men fora pais Qentrels menuz el forts

Mas alisens dus orts Cai bon prez e bobans

Memostret una sors Per qun cuch far ennans

Qeu fos aleis comans Car seinnier ni capdieus

Qim det sas mans sesgans Fai tant qe leus

Don son rec mos manteus Qe ço qe les honors

E mos aneus Oblit nisuir aillors

fol. 3 a.

Pois qant fui da qi sors E nos gara uerais

Tornei ưas lei locors Qa donc se met sauuais

Qan bon prez miretrais Qant preng cap teing dont no Maits bes qe pois mestrais amena paiz

Em dis amics ben siaz en celaz
Enom capte cels qaura am paraiz. Qeia permi non serez galiaz.
Uer es qe mainz afars
Saueus de so cors

E doncs se galiars
Qar si uailh ni mesforz

Tes bels pi lacomorts Eu sui fols a rocans

Greu sera qe non ports Qar es proessa dans

Las penas els afans E uergongnan manz leus

Perqe nira mos chans E uista treus

A mics si ben les peus E paubrera es follors

Part los mandeus Al sen dels ancessors

E de paris ators Qant auondaua iais

Mostran als amadors Non ual un ou en nais

Cum megabet em trais Era qi ri ni uol auer sollatz

Loiorn qela mestrais Noilbes grazit ang es fols apellaz. E fo ia temps com era adeo mos

traz Mas me fali cuiars

Per aital plaz com fos en cort proQi mera uns graz con forts Qentre gandas e tors Qe sors us de senans

En sobretoz qem sera ami clamaz Enon daria us ans

Mes era uist qem lassarials datz.

fol. 4 a.

uaz.

Giraut de bornell.

Qom ben ames. e non sufris

E tu jandis Qant creis la fresca foilla els rams Qel ben aiudal mal cen tans fol. 5 &. E lombra ses pers el defes

Ges non soans Magrada laura eltemps els mes Zo qe tu uols ni ten feingnas iraz El gabs els ris els iois els cants Qe gerra tol souen zo caduz paz. El dolz mazans Qui creis qant sazinal maitis

Hai com fo petiz loreclams Se non gandis

Se tant prim non o conogues Mon signor conuinens amans

Qant li plac qai sim retengues Fora menans

En suforc qeu li fos comans
A faire un

uers qui per cels fos Em det ses gans. sas mans
chantaz

Perqe miels men requis
Cui iois e prez e cortesia platz. E pois maucis

Qant mi fu ueiaire il demans Mas non cuiera en tre nos ams Quns dels bel trans Mal ni mes cap ni tort caubes Non es tan ferm ni tan en segnaz Qe seu ticrei e tu non cres

Qen aital loc non fos toz eissarraz. Cum ti pusc esser fins amans Meu es lodans

E doncs aqe dirai qe mais Qeu fora gais, e francs e fis

Si quant maura gran ben promes Sem consentis

Me failh e diz qeil sui mes pres Qe lesperansa el bel semblans E re nom dopta ni nom blans Me fos durans

Non mou des mans Mas a greu er fin amistaz fol. 4 b. Qeu non uolgra qom pros pleuis Des qen sofraing tota luna meltaz. Zo dont mentis

Non taing mas al tres faiz truanz Ecuiatz qe ço sia clams

Fals e chamians Ni qe men rancur po faz ges E seu dic daizo uoill qem ereidaż Tota maranсura es merces

Per uom poder re man si non o faz. Si ben passal digs logarans Non sui clamans

Enon uoilh esser corilbans Mas ben uolgra qella chausis

Perqem bobanz prouez Qe non falis

Daizo dont autre for iraz
Tantes adreiza eben estan

Qe sobretoz sen es ami clamaz.
Qel maier pan
Chaira se nol sosten uertaz

Dun conuinent qe mes tant des loinEt er a greu fis cor uas dos laz.

gnaz

Qen neis men fora e mos fuilha laisGes leis non ateis loliams

satz. fol. 5 b. Qeu cuiei qamb dos nos prezes De me nous dic be qeus ui pres

Giraut de bornell. Qades sui fins amics trians

Jois ecanz esollaz Qeu cuich abans

E cortesiam plaz Qe saspra chaptenensa uis

Mais non mes gen Quns qals qe ris

Qieu sols ab cen Aleuies mos maiers afans

Qant ni mesbaudei
El plus pecans

Qapenas uei
Mas des qeu ui qel cor era camiaz Qa ioi e ioc misostegna
Cangeral meus se tant no fos fer- Per qem nestraing

E sim qom plaing

Dellus de mon segnors
E pois del mal nom fuis lafans Qe mauia socors
E cognosc qal serial bes

Ab joi cobrar pro mes
Se ia men toilh faill tu non ges Mas lasperança el bes
Cum ia semblaria enians

E zo de qeu plus uailh Aital balans

Misui fors del trebailh

maz.

Per qe ma sospezos
Seuai uiran
Qem sera ioi razos.

Qar gen mazan
Sol hom lar degatz dos.

[blocks in formation]

Esil manz ses tardaz
Qem de gresser uiaz
Sitot uen len
Et eu laten
Non cuig mal mestei
Siben fadei
Niesper ia non uegna
Qargen bargaing
Si eu per estaing
Don mon aur per follors
Ço troba nels ac tors
Aiuda manta res
Mas er agran dan pres
Jois e demorailh
Pois si fez dautre tailh
Donneis e fo sacos
Com per un gan
Fra gais e ioios.
Et es gran freuoltaz
Com ben am des amaz
Ses iausimen
Per tal conuen
Qe cil segnorei
Qui ren non crei
Sies sec coma legna
E qi qes laing
Illiaçes baing
Egenza sas colors
A lui cresca dolors
Qi sen las es pres
Mas amor ges non uus pes
Qe non par ben egailh
Qieu desir e badailh
E ui ua consiros
E qella chan
Del mieu dol sas chanzos.

fol. 7 a.

Ai cant danz nai celaz
De qem fora clamaz
Mas non men ten
E clam souen
Ni lei nom des rei
Tot ben am nei
Qe ia ditz no men segna
Qai sim gauaing
Qai si sofraing
Vn lonc temps bonamors
A fin entendedors
Tot restaurusmes
Per qieu ni tu sin cres
Naurem cor qem uailh
Perre ni qe trasailh
Anz seran uers e bos
Qanc ab enian. non sauenc amors.

Pero qi qes crid daily
Non mou dela sennaill
Don for enqer ioios
Sil traiz daitan
Non fos uiraz en dos.

Giraut de bornell.

fol. 6 b.

Mas lenianz es intraz
Qe derreia dams laz
Vilanamen
Quns a presen
Qe bais ni manei
Non sec tornei
Non es crida ses sengna
Pero nos taing
Qe sa compaing
Donna en cui es ualors
Ab tal qan laura socors
Qe ja mielz non ualgues
Anz uolgra il conogues
Anz qalui sagaçailh
Nil don granz ni fermailh
Sinner genz loresors

ben chantar con uen amars Elocs e grazirs e sazos Maseu agues del qatre dos Non par ials altres es peres Qelluoc me dona ioi ades E las saizos pois eu sui gais Qe ges lotemps qan lerba nais Si ben sagenza fúilba e flors

Tan non maiuda mon chantars A mercear taing mercears
Cum precs egrazir de seinors. f. 7 b. E franqez als francs amoros

E contral sobres orgoillos
Eper amar fu ia chantars

Orgoils e mals qe sis gardes Grasiz e iois e prez pel pros

Donnal terz passanz qe passes E lo qe sola sospeizos

Jauils ni sobreis ni sauais Ses autres plus ab com cuges Noil pagra qe noilh taing sapais Em seinnaua cam sen nantes

Ental' obra don des honors Vas tot son ben estar delais

Liremanses sa razonar
E qes penet en manz asais

Lanauenen trels amadors.
Com licregues prez e ualors
E qes chausis de mes cabar

Seingnier sobre toz de colors
E ti fos uils segnorils honors. Son lidrap e quil sap triar fol. 8 b.

Failh si compra del sordeiors.
Era nom par qe castiars
Me ualgues ni clam ni tenzos

Giraut de bornell.
Pero non cre canc amor fos
Plas fin sol camadors trobes

Gen maten. ses fallimen
E qui perdreit larazones

En nun zan ualen Tut iorn meillura e ual mais

Qaiuda. mes creguda Massi cum par fins als uerais

Delai. on cil estai Sembla trafans als triccadors

Qeu am mais qerre E lor enian fal non camiar

Neus me, non am tan Qe pos failb non es finsamors. Perqeu uau pensan

Cum ço qe il plagues De castiar me soi tan pars

Lidisesse. chantan
Qe prouez nestau cosiros

Qestiers noil aus dir
Qar uei qal poingner desperos Cum sim fai languir
Non puesc tan far qe iois cobres Jauzen. qe mal non sen
Pero si sos diz aueres

Mas del pensamen
Mos bel seingnier lir eles mais Qem destreing. pero sil capteing
Qeu nai sofert me fora iais

Qem promes non fai E forz eualors e socors

De ben e deiai E deuria se plus cochar

Mes dui e men peing.
Qai non demand niuoilh daillors.

Qen riçen. me feç paruen
Eseu dafar li fos auars fol. 8 a. Al comensamen
Don magues mandat ni somos De druda. car tenguda
Asaz aportera rasos

Qes mai. ni dol non ai
Qe ia conuent non matendes

Perl ioi qem ue Ma seu li soi uerais penses

Qar be. cuig qen nan Si taing qes uolua níbiais

Sira meilluran Qe la bona speranzam pais

Lesperansa el bes E ma compaing ab cantadors

E pois ses eniam E ma faich sollaz recobrar

Lai cor de seruir
Don mera toz laisiaz decors.

Sim degna acuilbir
Nim pren. achausimen

fol. 9 a. E ges dauer nom par afars

Da sai qi non pen Pos qe trabailz ni messios

Seu iam feing
Nom tolh qe non sia ioios

Qa son sen non reing
Qanc non parec qe ben ames Segon qe sabrai
Celui cui ioi non agrades

Pois cognoscerai
Qanc senz ni poder cui ioi bais Qen noi amalgeing.
Non magradet ni non matrais
Qades chai irada ric cors

Ben non en. men uau meten
E di qe sa pareilb trop pensar

Per sobradimen Saber eu dic qanz es follors.

Embruda. mentaugbuda

« PreviousContinue »