Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

9

Daftaten van Hollande

ende Well-Vriesvertoont is by David Mortier , Burger en Boekverkooper binnen Amsterdam, dat hy Suppliant, op den 19. Juny 1714. van Sufanne Pelt, Weduwe van Hendrik Schelte, hadde gekogt alle de Exemplaeren en Copie Regt, ende Privilegie van seecker Bock , genaemt Les Oeuvres de Nicolas Boileau Desa préaux, avec des Eclaircissemens Historiques donnez par lui-même, blyckende by de verklaring aan Ons geëxhibeert, en hy Suppliant van voornemens was, het lélve te herdrucken, 't welke swaere onkosten yereyschten, dog alsoo de voornoemde Privilegie van dato den 12. April, 1713. waer van de Copie meede aan Ons geëxhibeert, de boete maer tot drie hondert guldens was gestelt, tegens de nadruckers &c. en den Supplt: kennifle hadde bekomen dat het voorn: werk van Les Oeuvres de Nicolas Boilean Despréaxx, aver des Eclaircilemens Hiftoriques donnez par lui-même buyten 's Lands wierd gedrukt 't welck hier dan ingevoert werdende hem Supplt: groote schade foudé toebrengen, Recdenen waeromme den Supa plt: hem '

was keerende tot Ons, onderdae. niglyk versoekende, dat wy geliefden te verleenen Ons Oaroy op het voorn: Werk in soodaanigen formaat als hy Suppl: soude goedvinden, voor den tyd van vyftien eerft agter een Folgende Jaaren, op een pæne van drie duysent

Gul

9

Guldens tot meerder afschrik teegens de nadruckers &c. SOO IS’T: dat Wy de fake, ende 't verfoek voorfz. overgemerkt hebbende, ende geneegen wesende ter bede van den Snpplt: uyt Onse regte wetenschap. Souveraine Magt, ende Authoriteyt, den selven Supplt: Ğeconfenteert, Geaccordeert ende Geoctroyeert hebben', Consenteeren , Accordeeren en Odroyeren hem mits desen, dat hy geduurende den tyd van vyftien eerst agter een volgende Jaaren, het voorfz. Boeck genaemt Les Oeuvres de Nicolas Boileau De préaux avec des Eclaircilemens Hiftoriques donnez par lui-même binnen den voorfz. Onfen Lande alleen fal mogen drucken, doen drucken, uytgeven ende verkoopen,

verbiedende daarom allen ende een ygelyken, het felve Boeck in 't geheel ofte ten deelen te drucken, of doen naardrucken, ofte verhandelen, ende verkopen, ofte elders naar gedrukt binnen den selven Onsen Lande te brengen, uyt te geven ofte verhandelen ende verkopen, op verbeurte van alle de naargedrukte, ingebrate, verhandelde, ofte verkogt Exemplaren , ende cen Boete van drie duysend guldens, daar en boven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier die de Calangie doen fal, een derde part voor den Armen der Plaatse , daar het Cafus voorvallen fal, ende het resteerende derde part voor den Supplt: ende dit t'elckens foo meenigmael als defelve sullen werden achterhaelt, alles in dien verftande, dạt My den Supplt: met defen On

sen

[ocr errors]

sen O&roye allen willende gratificeren tot verhoedige van fyne schade door het naardrucken van het voorsz. Boek, daar door in genigen deele verstaan den inhouden van dien te authoriseeren, ofte advouëren, en veel min defelve onder Onse protectie ende befcherminge eenig meerder credit, aansien ofte reputatie te geven, neen maar den Supplt: in cas, daar inne yets onbehoorlyks loude influëren, alle het selve tot synen lasten sal gehouden wesen te verantwoorden, tot dien eynde wel expresselyk begerende, dat by aldien hy defen Onsen O&troye voor het felve Boek, sal willen stellen, daar van geen geabrevieerde ofte gecontraheerde mentie fal mogen maken, neen maar houden wesen het selve O&troye in 't geheel, ende sonder eenige Omiffie daar voor te drucken, ofte te doen drucken, en dat hy gehouden fal fyn cen Exemplaar van het voorfz. Boek, gehouden en wel geconditioneert te brengen in de Bibliotheecq van Onse Universiteyt tot Leyden , ende daar van behoorlyk te doen blyken, alles op pane van het effect van dien te verliesen. Ende ten eynde den Supplt : desen onsen Consente ende Octroye moge genieten, als naar behoren, laften Wy allen ende een ygelyken die 't aangaan mag, dat sy den Supplt: van dien inhoude van desen doen, laten, ende gedoogen, rustelyk, vredelyk, ende volkomentlyk genieten ende gebruyken , cefleerende alle belet ende wederfeggen ter contrarie. Gedaan in den Hage onder Onsen groten Ze

ge

gele hier onder hangen, den seventiende Mey in 't Jaar onses Heeren en zaligmakers Seventien hondert sestien,

Vt.

A. HEINSIUS

Ter Ordonnantie vau de Staten

SIMON van BEAUMONT,

« PreviousContinue »