Page images
PDF
EPUB

Giraut de bornell.

Qom ben ames. e non sufris
E tu iandis
Qel ben aiudal mal cen tans fol. 5 a.
Ges non soans
Zo qe tu uols ni ten feingnas iraz
Qe gerra tol souen zo caduz paz.

Hai com fo petiz loreclams
Se tant prim non o conogues
Qant li plac qai sim retengues
En suforc qeu li fos comans
Em det ses gans. sas mans
Perqe miels men requis
E pois maucis
Qant mi fu ueiaire il demans
Quns dels bel trans
Non es tan ferm ni tan en segnaz
Qen aital loc non fos toz eissarraz.

Qant creis la fresca foilla els rams
E lombra ses pers el defes
Magrada laura eltemps els mes
El gabs els ris els iois els cants
El dolz mazans
Qui creis qant sazinal maitis
Se non gandis
Mon signor conuinens amans
Fora menans
A faire un

uers qui per cels fos

chantaz Cni iois e prez e cortesia platz. Mas non cuiera en tre nos ams Mal ni mes cap ni tort caubes Qe seu ticrei e tu non cres Cum ti pusc esser fins amans Meg es lodans Qeu fora gais. e francs e fis Sem consentis Qe lesperansa el bel semblans Me fos durans Mas a greu er fin amistaz fol. 4 b. Des qen sofraing tota luna meltaz. Ecuiatz qe ço sia clams Ni qe men rancur no faz ges Tota maranсura es merces Si ben passal digs logarans Non sui clamans Mas ben uolgra qella chausis Qe non falis Tantes adreiza eben estan

E doncs aqe dirai qe mams
Si quant maura gran ben promes
Me failh e diz qeil sui mes pres
E re nom dopta ni nom blans
Non mou des mans
Qeu non uolgra qom pros pleuis
Zo dont mentis
Non taing mas al tres faiz truanz
Fals e chamians
E seu dic daizo uoill qem ereidaz
Per nom poder re man si non o faz.

Enon uoilb esser corilbans
Perqem bobanz prouez
Vaizo dont autre for iraz
Qe sobretoz sen es ami clamaz.

Vel maier pap

Chaira se nol sosten uertaz
Et er a gren fis cor uas dos laz.
Ges leis non ateis loliams
Qea cuiei qamb dos nos prezes
De me nous dic be qeus ui pres
Qades sui fins amics trians
Qeu cuich abans
Qe saspra chaptenensa uis
Quns qals qe ris
Aleuies mos majers afans
El plus pecans
Mas des qeu ui gel cor era camiaz
Cangeral meus se tant no fos fer-

Dun conuinent qe mes tant des loin

gnaz Qen neis men fora e mos fuilha lais

satz. fol. 5 b. Giraut de bornell. Jois ecanz esollaz E cortesiam plaz Mais non mes gen Qieu sols ab cen Qant ni mesbaudei Qapenas uei Qa ioi e ioc misostegna Per qem nestraing E sim qom plaing Dellus de mon segnors Qe mauia socors Ab ioi cobrar pro mes Mas lasperança el bes E zo de qeu plus uailh Misui fors del trebailh

maz.

E pois del mal nom fuis lafans
E cognosc qal serial bes
Se ia men toilh faill tu non ges
Cam ia semblaria enians
Aital balans

Per qe ma sospezos
Seuai uiran
Qem sera ioi razos.

Qar gen mazan
Sol hom lar degatz dos.

[blocks in formation]

Esil manz ses tardaz
Qem de gresser uiaz
Sitot uen len
Et eu laten
Non cuig mal mestei
Siben fadei
Niesper ia non vegna
Qargen bargaing
Si eu per estaing
Don mon aur per follors
Ço troba nels ac tors
Áiuda manta res
Mas er agran dan pres
Jois e demorailh
Pois si fez dautre tailb
Donneis e fo sacos
Com per un gan
Era gais e ioios.
Et es gran freuoltaz
Com ben am des amaz
Ses iausimen
Per tal conuen
Qe cil segnorei
Qui ren non crei
Sies sec coma legna
E qi qes laing
Illiaçes baing
Egenza sas colors
A lui cresca dolors
Qi sen las es pres
Mas amor ges non uus pes
Qe non par ben egailh
Qieu desir e badailh
E ui va consiros
E qella chan
Del mieu dol sas chanzos.

fol. 74.

Pero qi qes crid dailb
Non mou dela sennailh
Don for enqer loios
Sil traiz daitan
Non fos uiraz en dos.

Giraut de bornell.

A ben chantar con uen amars
Elocs e grazirs e sazos
Maseu agues del qatre dos
Non par jals altres es peres
Qelluoc me dona ioi ades
E las saizos pois eu sui gais
Qe ges lotemps qan lerbå nais
Si ben sagenza fuilha e flors

Tan non maiuda mon chantars A mercear taing mercears
Cum precs egrazir de seinors. f. 7 b. E franqez als francs amoros

E contral sobres orgoillos
Eper amar fu ia chantars

Orgoils e mals qe sis gardes Grasiz e iois e prez pel pros

Donnal terz passanz qe passes E fo qe sola sospeizos

Jauils ni sobreis ni sauais Ses autres plus ab com cuges Noil pagra qe noilh taing sapais Em seinnaua cam sen nantes

Ental obra don des honors Vas tot son ben estar delais

Liremanses sa razonar
E
qes penet en manz asais

Lanauenen trels amadors.
Com licregues prez e ualors
E qes chausis de mes cabar

Seingnier sobre toz de colors
E ti fos uils segnorils honors. Son lidrap e quil sap triar fol. 8 b.

Failh si compra del sordeiors.
Era nom, par qe castiars
Me ualgues ni clam ni tenzos

Giraut de bornell.
Pero non cre canc amor fos
Plas fin sol camadors trobes

Gen maten. ses fallimen
E qui perdreit larazones

En nun zan ualen Tut iorn meillura e ual mais

Qaiuda. mes creguda Massi cum par fins als uerais

Delai. on cil estai Sembla trafans als triccadors

Qeu am mais qerre E lor enian fal non camiar

Neus me. non am tan Qe pos failh non es finsamors.

Perqeu uau pensan

Cum ço qe il plagues De castiar me soi tan pars

Lidisesse. chantan
Qe prouez nestau cosiros

Qestiers noil aus dir
Qar nei qal poingner desperos Cum sim fai languir
Non puesc tan far qe iois cobres Jauzen. qe mal non sen
Pero si sos diz aueres

Mas del pensamen
Mos bel seingnier lir eles mais Qem destreing. pero sil capteing
Qeu nai sofert me fora iais

Qem promes non fai E forz eualors e socors

De ben e deiai E deuria se plus cochar

Mes dui e men peing.
Qai non demand niuoilh daillors.

Qen riçen. me feç paruen
Eseu dafar li fos auars fol. 8 a. Al comensamen
D'on magues mandat ni somos De druda. car tenguda
Asaz aportera rasos

Qes mai, ni dol non ai
Qe ia conuent non matendes

Perl ioi qem ue Ma seu li soi uerais penses

Qar-be. cuig den nan Si taing qes uolua nibiais

Sira meilluran Qe la bona speranzam pais

Lesperansa el bes E ma compaing ab cantadors

E pois ses eniam E ma faich sollaz recobrar

Lai cor de seruir
Don mera toz laisiaz decors.

Sim degna acuilhir
Nim pren. achausimen

fol. 9 a. Eges dauer nom par afars

Da sai qi non pen Pos qe trabailz ni messios

Seu iam feing
Nom tolh qe non sia ioios

Qa son sen non reing
Qane non parec qe ben ames Segon qe sabrai
Celui cui ioi non agrades

Pois cognoscerai
Qanc senz ni poder cui ioi bais Qen noi amalgeing.
Non magradet ni non matrais
Qades chai irada ric cors

Ben non en. men uau meten
E qi qe sa pareilh trop pensar

Per sobradimen Saber eu dic qanz es follors.

Embruda. mentaughuda

Qauria. perdrai
Sanz qe passem mai
A plus non ateing
Plus ardit greu mai
Tem qem passerai
Sanz de uos non ueing.

Giraut de bornell.

Qim trai. uas tal assai
Qala mia fe. dont cre
Qa mon dan
Men uau es forsan
Tant sui fola res
Ecom es. qeu can
Nim sia cubrir
Qui modeu grazir
Souen. failh e mes pren
E pois non masen
Ni non teing
A dan sim destring
Amors nom deschai
Quna uez naurai
Mon bon es deueing.

Len mi ren. qui qem presen
Mas leugeuramen
Se muda, ca saubuda
Mestrai. ço qemi fez gai
E men des capte
Menze noil deman
Mas uaug me allegran fol. 9 b.
Cum no conogues
Ni saubes. lafan
E cuig men partir
Pois en leis lauzir
Em ten. gran iauzimen
Qen naurai. breumen
E repeing
Per bon entreseing
Qen men. e matrai
Lo baus bercelai
Qal plus non ateing.
Men tauen. uai dreiz uenen
Prouez si bes pen
Qen cuda. recrezuda
Ses chai. qe sen nafrai
Cum cobre reue
Per qeu uau trazan
Lagerra el des man
E sui tan cortes
Qe merces claman
Cui des deuenir
Enço qeu desir
Parcen. forsadamen
Qauer recrezen
Men depeing
Pero siam segni
Tant o sufrirrai
Qe tot prouarai
Si perdo reueing.
Sim destreing
Lamors qe lengeing

fol. 10 a.

Ara sim fos agrat tengut Pren reu ses glut Vn çantar prim emenut Qel mond non na dottor Tant prim niplus plan loplanes Ni meilh lafines E quim crezes Polira. forbira Mon çan. ses afan gran Mas alor ueiaire Qui non sa bon gaire Failh qar neu lesclaire Daitan. qel entendesson neis lenfaa. Aisi fora deltot uencut Si dieus maiut Ma bella miga si del trut Leues lamal perqe mei meillor Çant remae no e non es Ben com preçentes Ço qes canges Ni peiures Perira. qui uira Talan. engannan V antris e galiare

fol. 10 b. Gentils de bon aire Non uoilliaz retraire Den ian. aicelas qe galiaran.

Epois si mauez re tengut
Qaillors non mut
Voillaz qe ioi maia salut
Qaisi parra si dic uer daizo
Don miua qar sil bes
Qaten non tarçes
Sol comenzes
E pois ades
Seruira. grazira
Çantan. lauzan
Lan qi fas comensaire
Des qiual mal traire
Tan sui fins amaire
Qe nan. vai ades mamor es forzan.

Pero ben ai lone temps uezut
Qade perdut
Ma tengra sages tant uolgut

Ni mes en ua mon chantar ma. aisi En contral tort qeu pren merzes ses ça

E contral trop taiser çantars Tro merces

E contrals cambi dels baros 0 meillur a pres

Francs seingnier cortes e pros.
E qim mostres
Cum men loingnes

Eia gra caud los maitis
Gandira. garira

Sim sentis mos obs dinz lalberc Loman. esperan man

Qe ia forsat fors non issis De giron belcaire

Qa penas mes amans grazirs Qeu non puse delaire

E qui sufferre sem pogues Mon fad cor es traire

Ben fora nau ial demandars Ni blan. laperda qeil prezi perl gan. Abzo qe se donar non fos

fol. Il a

la non saubi hom qis fora pros. Anz menes tot de souen gut Qant ai uegut

Eplagra mais a mos uezis
Qar sol ma pel eun iorn drut Manens qe paubre qe pois cerc
Esi mestra

Toz mos ops un non er tan fis
So qim dis mal estera

Prouez nolen noilh les condirs Qanc pois pres ages

E qui trop fres altrui con res Qe mames

So fraingnier la qal qe dis nars Non cuch proues

Qe pois saficha de somos
Qem rem uires

Semblal failha pans amaniars.
Mout ira, sufrira
Preisn, sofertan

Bes pagra genser ço mes uis f. 12 a. Qan miuo lamor faire

Enqerre sobre son asberc Mas perl cap mon paire

Saltra mandaula li faillis Non serai confraire

Del seu car mult nes bel seruis Vguan. qem prega dalun pan. E quis fai del autrui cortes

Pois del seu sera sobra uars
Qanc non plac amor par escut Ges non mes uis li port razos
A cors abatut

Qallui ra pareilh gazerdos.
Lum priaad e lautres condut
Mas qim uorra

Som agra mens nom cuillis
E tot maura

Sim pong ni manei ni mesterc

Los iouenzels nils en nantis
Anz qel tort perdes

Genser em paregral furirs
E qi fara semblan qeilh pes
En seingniamens ni castiars

Eus trabaillaz qautre fos
Cai dan. menazan dan

Fraingnier ipoder mil bastos.
Pero sufertaire
Pren en nanz repaire

Podagra dont ia non garis le glos menazaire

O gran mes cape plan coderc Cridan. cals colps faria de son bran. Tal qel plus loindans lauzis

O mal dont si sec escarnirs Fols es dompneaire fol. 11 b. O peiz uoirria la uengues Sab criz ni per baire

Cuí iois non plaz ni de portars Vasse cuich atraire

Qe nians pensament e noios Bona domna ni benistan

Loingnan de si bopas chanzos.

Non dic ges

Non esperes le druz en gres Sa ira, sospira

Giraut de bornell.

Giraut de bornell.
Ops magra qui mo consentis
Lasason del temps entenerec
Den tal qe sollaz mes iauzis
Qen contral freigs
Magra obs uestirs

Archiv f. n. Sprachen. XXXV.

La flors del uerian
Me uai remenbran
Dyn cortes afan
Esi nos coches
Qe non remenbres

24

« PreviousContinue »