Page images
PDF
EPUB

DE

NICOLAS BOILEAU
DESPRE AUX,

Avec des Eclairciffemens Hiftoriques,
donnez par lui-même.

Nouvelle Edition revue, corrigée & augmentée
d'un grand nombre de Remarques Hiftoriques
& Critiques.

Enrichie de FIGURES gravées
Par BERNARD PICART le Romain.

TOME

PREMIER.

A AMSTERDAM,
Chez FRANCOIS CHANGUION.

M. DCC. XXXV.
Avec Privilége de N. S. les Etats de Holl. & de Weft-Frife.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

DE Staten van Hollandt ende West-Vries

Ons

2

9

S

"

landt doen te weten Alfoo vertoont is by David Mortier, Burger en Boekverkooper binnen Amfterdam, dat hy Suppliant, op den 19. Juny 1714. van Sufanne Pelt, Weduwe van Hendrik Schelte, hadde gekogt, alle de Exemplaeren en Copie Regt ende Privilegie van feecker Boek genaemt Les Oeuvres de Nicolas Boileau Def préaux avec des Eclairciffemens Hiftoriques donnez par lui-même, blyckende by de verklaring aan Ons geëxhibert, en hy Suppliant van voornemens was het felve te herdrucken, 'twelke fwaere onkoften vereyfchten, dog alfoo de voornoemde Privilegie van dato den 12. April, 1713, waer van de Copie meede aan Ons geëxhibeert, de boete maer tot drie hondert guldens was geftelt tegens de nadruckers &c. en den Supplt; kenniffe hadde bekomen dat het voorn: werk van Les Oeuvres de Nicolas Boileau. Defpréaux, avec des Eclairciffemens Hiftoriques donnez par lui-même buyten 's Lands wierd gedrukt 't welck hier dan ingevoert werdende hem Supplt: groote schade foude toebrengen, Reedenen waeromme den Supplt: hem was keerende tot Ons, onderdaeniglyk verfoekende, dat wy geliefden te verleenen

[ocr errors]
[ocr errors]

>

leenen Ons Octroy op het voorn: Werk in foodaanigen formaat als hy Suppl: foude goedvinden,voor den tyd van vyftien eerst agter een volgende Jaaren, op een pæne van drie duyfent Guldens tot meerder affchrik teegens de nadruckers &c. SOO IS'T: dat Wy de fake ende 't verfoek voorfz. overgemerkt hebbende, ende geneegen wefende ter bede van den Snpplt uyt Onfe regte wetenschap. Souveraine Magt, ende Authoriteyt, den felven Supplt: Geconfenteert, Geaccordeert ende Geoctroyeert heppen, Confenteeren, Accordeerenen en Octroyeren hem mis defen, dat hy geduurende den tyd van vyftien eerst agter een volegende Jaaren, het voorfz. Boeck genaemt Les Oeuvres de Nicolas Boileau Defpréaux avec des Eclairciffemens Hif torique donnez par lui-même binnen den voorfz. Onfen Lande alleen fal mogen drucken, doen drucken, uytgeven ende verkoopen, verbiedende daarom allen ende een ygelyken, het felve Boeck in 't geheel ofte ten deelen te drucken, of doen naardurcken, ofte verhandelen, ende verkopen, ofte elders naar gedrukt binnen den felven Onfen Lande te brengen, uyt te geven ofte verhandelen ende verkopen, op verbeurte van alle de naargedrukte, ingebrate, verhandelde, ofte verkogt Exemplaren, ende een Boete

2

van drie duyfend guldens, daar en boven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier die de Calangie doen fal, een derde part voor den Armen der Plaatfe, daar het Cafus voorvallen fal, ende het resteerende derde part voor den Supplt: ende dit t'elckens foo meenigmael als defelve fullen werden achterhaelt, alles in dien verf tande, dat Wy den Supplt: met defen Onfen Octroye allen willende gratificeren tot verhoedige van fyne fchade door het naar drucken van het voorfz. Boek, daar door in genigen deele verftaan den inhouden van dien te authorifeeren, ofte advouëren, en veel min defelve onder Onfe protectie ende befcherminge eenig meerder credit, aanfien ofte reputatie te geven, neen maar den Supplt: in cas daar inne yets onbehoorlyks foude influëren, alle het felve tot fynen lasten fal gehouden wefen te verantwoorden, tot dien eynde wel eepreffelyk begerende, dat by aldien hy defen Onfen Octroye voor het felve Boek, fal willen ftellen, daar van geen geabrevieerde ofte gecontraheerde mentie fal mogen maken, neen maar houden wefen het felve Octroye in t' geheel, ende fonder eenige Omiffie daar voor te drucken, ofte te doen drucken, en dat hy gehouden fal fyn een Exemplaar van het voorfy. Boek,

gehouden

« PreviousContinue »