Page images
PDF
EPUB

Menosprecia. u. Hisp. Contemptus.

Methius Lacus. Græc. à μebVEV.

Milana. u. Gall. quasi milvina; urbs milvorum et accipitrum.
Mnemon. Al. Græc. memor.

Μωρονία, ο μώρος stultus :

Mortadella. u. Ital. Sauçages.

Muerius ager. à Muer Gall. mutare.

Novizza. u. Ital. novitia.

Puchtermagen: Germ. stomachus jejunus.

Ochietto mons Ital. diminutiv. ab Ochio, oculus.

[blocks in formation]

Oglium. fl. Ital. Oleum: nos g. resoluimus in y. Oyle.
Olmii Colles, Ital. Hisp. ulmei. Frondosâ vitis in ulmo. Virg.

Omasius gigas. Lat. ab Omaso intestino.

Orgilia. pr. Gall. ab orgueil. sig. superbiam.

Oysivium. fl. Gall. otiosum.

Padronilla. u. Ital. At nos pro villâ patronorum.

Pampinola. Lat. Ampelona Græc. eadem urbs. ad imitationem no

minis Hispanicæ urbis Pampelona.

Pazzivilla. Ital. urbs stultorum.

Phenacia. pr. Græc. Devánɛs, impostores.

Piacentia. Ital. Placentia.

Pipulia. palus: Lat. Plaut. pro convitio, Pipulo te differam ante ædes.

Pythonos-come. Gr. quær. marg.

Ploravia. pr. Lat. à plorando.

Ponfinia. pr. vide textum. cap.

Porcestria. u. à Lat. porcis.

Porciglia vill. à vocab. quod Haram sig. Hisp.

Putanium. u. scortorum urbs. Ital.

Pyrænia. pr. Græc. à πupì et oíva.

Risia major, minor. pr. Latin. à Risu: ab Ital.

Risaglium. u. ab. Ital. risaglia. risu.

Rodomantadii coll. discursus (si benè memini) nugatorios, Rotomantades appellant Galli citeriores, forsan à Romance Hisp.

Rodillia. u. à voce Hisp. genu. signif.

Roncara. u. vid. Marg. à péyxAV.

Ruzius fl. à Gall. ruse, fraus, astutia.

Le Sain. fl. Gallic. sanus.

Sbsanditica gens, Italis nimium nota. exleges.

Sans-eau. fl. Gallic. Water-less.

Sarcoboscum. u. Græc. à capnòs ßórnev et carne vesci.

Scrofiola. u. Lat. à scrofa. sus animal est avaro simillimum. terram semper intuetur, nihil quicquam prodest ante extremum diem.

Scarpellino. Ital. Lapicida, 1. Lat. mutat. in r.
Scioccia. pr. ab Ital. Sciocco, fatuus.

Schlauchberga. u. à Germ. Schlauch, utre. dempto e.
Scogido. Hisp. nobilis. Escogido, electus.

Schaum. A. Germ. spuma.

Sennaladii. Hisp. Generosi.

Seplasium. u. Lat. à Seplasia foro Capuæ unguentario; cujus deli

ciis Pœni fracti sunt.

Serrara. u. à Latin. serrando.

Sialos. fl. Græc. Saliva.

Spesius Tract. ab Ital. spesa. q. Impensas signif. Hinc. Ang. spend.
Spagyrica ars. Græc. à trahendo dicta.

Strophades ins. Gr. à pé@ev. Eædem etiam et Plotæ dictæ.
Struzzoliæ pluviæ, Ital. à struzzolo, struthiocamelo.

Tarochium. u. vide marg.

Tenaille. Gall. Forceps.

Topia-Warallador. Hisp. et Indic. Hallador Hisp. inventor.

Topia-Wari, rex olim Ġuianæ.

Torcolia val. ab Ital. Torcolo Latin. Torculari.

Traubena, à Germ. Trauben, uva, racemus.

Traurigi montes, a Germ. Trawrig.

Trouerense. coll. à Gall. Trouver, invenire.

Tryphonia pal. à Tryphone latrone. vid marg.

Ucalegonium. Græc. urbs otiosa.

Uscebatius, tract. à Potu Hybernico.

Vale-dolium. Lat. ad imitationem nominis Hisp. valedolio.

Vautarole. à Vautar Ital. et vauter, Gal.

Vellacos. Hisp. servos vocant.

Verguença. Hisp. opprobrium, pudor.

Viraginia Lat. Verulanium Lat.

Vinicella. Latin.

Vortunius. Lat. à vertendo.

Zornus. A. Germ. Iratus, furiosus.

Zouffenberga, à Germ. Zauffen. quod sig. Gall. carouser.
Zuckerii coll. Germ. pro saccharo, zucker.

QUO VADIS?

A

JUST CENSURE OF TRAVEL,

AS IT IS COMMONLY UNDERTAKEN

RY THE

GENTLEMEN OF OUR NATION.

BY JOSEPH HALL, D.D.

clesiastical persons begins to mislike them: the daily and frequent consignation with the cross is not to no purpose: the retired life of the religious, abandoning the world forsooth, savours of much mortification; and Confession gives no small ease and contentment to the soul. And, now, by degrees, Popery begins to be no ill religion. If there cannot be a false fire of mis-devotion kindled in them, it is enough if they can be cooled in their love of truth: which how commonly it falls out amongst us, I would rather experience should speak, than myself.

Some there are, that, by a spiritual Antiperistasis, have grown hotter in their zeal, by being encompassed with the outward cold of irreligion and error; who as they owe not this grace to themselves, so are they more for wonder than imitation. If Daniel found a guard in the lion's den, shall another put himself thither for shelter? And if Peter walked upon the pavement of the water, did the rest of the disciples step forth and follow him?

That valiant Champion of Christ, since we are fallen upon his name, who durst draw his sword upon a whole troop, after all his protestations of his inseparableness from his Master, was yet infected with the air of the High Priest's Hall: and, while he but warmed himself at that fire, cooled in his respect to his Saviour.

Although perhaps this contagion working, as it commonly doth, remissly, causeth not any sudden alteration in our Traveller; but, as we say of comets and eclipses, hath his effect when the cause is forgotten.

Neither is there any one more apparent ground of that lukewarm indifferency, which is fallen upon our times, than the ili use of our wanderings for, our Travellers being the middle rank of men, and therefore either followers of the great or commanders of the meaner sort, cannot want convenience of diffusing this temper of ease unto both.

[merged small][ocr errors]

ALL this mischief is yet hid with a formal profession, so as every eye cannot find it: in others, it dares boldly break forth to an open revolt. How many in our memory, while, with Dinah, they have gone forth to gaze, have lost their spiritual chastity; and, therewith, both the Church and themselves! How many, like unto the brook Cedron, run from Jerusalem through the vale of Jehoshaphat, and end their course in the Dead Sea!

A popish writer of our nation*, as himself thought, not unlearned, complaming of the obstinacy of us heretics, despairs of prevailing, because he finds it to be long ago fore-prophesied of us in the Book of the Chronicles, At illi Protestantes audire noluerunt . It is well that Protestants were yet heard of in the Old Tes

* Robert Pointz, in his Preface to the Testimonies for the Real Presence. +2 Chron. xxiv. 19.

« PreviousContinue »